YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người từ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi loại tội phạm:

  • A. 15
  • B. 16
  • C. 17
  • D. 18

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA