YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ khi:

  • A. Cá nhân đủ 18 tuổi 
  • B. Cá nhân sinh ra 
  • C. Cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật
  • D. Cá nhân có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA