ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các đặc điểm, thuộc tính của chế định pháp luật: 

  • A. Là hệ thống nhỏ trong ngành luật hoặc phân ngành luật
  • B. Là một nhóm những các QPPL có quan hệ chặt chẽ với nhau điều chỉnh một nhóm các QHXH cùng loại – những QHXH có cùng nội dung, tính chất có quan hệ mật thiết với nhau.
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1