• Câu hỏi:

  Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là: 

  • A. Tự nguyện
  • B. Thỏa thuận 
  • C. Bình đẳng 
  • D. Cả A,B,C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC