ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp được thông qua khi ít nhất có:

  • A. Một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
  • B. Hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
  • C. Ba phần tư tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
  • D. Một trăm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1