• Câu hỏi:

  Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên biện pháp tác động của nhà nước đối với chủ thể không thực hiện đúng quy định của nhà nước

  • A. Chế tài
  • B. Quy định
  • C. Giả định
  • D. Chế định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC