• Câu hỏi:

  Hình thái kinh tế – xã hội nào là chưa có Nhà nước?

  • A. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản chủ nghĩa
  • B. Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản nguyên thủy
  • C. Hình thái kinh tế – xã hội Tư bản chủ nghĩa
  • D. Hình thái kinh tế – xã hội Chiếm hữu nô lệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC