• Câu hỏi:

  Các cấp của Ủy ban nhân dân là:

  • A. Cấp trung ương, cấp huyện, cấp xã
  • B. Cấp trung ương, cấp tỉnh
  • C. Cấp tỉnh, cấp huyện
  • D. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC