ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các cấp của Ủy ban nhân dân là:

  • A. Cấp trung ương, cấp huyện, cấp xã
  • B. Cấp trung ương, cấp tỉnh
  • C. Cấp tỉnh, cấp huyện
  • D. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1