YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là: 

  • A. Một xã hội độc lập 
  • B. Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống 
  • C. Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống 
  • D. Một tổ chức độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA