ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
  • Câu hỏi:

    Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là: 

    • A. Một xã hội độc lập 
    • B. Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống 
    • C. Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống 
    • D. Một tổ chức độc lập
     

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1