ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ quyền quốc gia là:

  • A. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
  • B. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
  • C. Quyền ban hành văn bản pháp luật.
  • D. Cả a,b,c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1