ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và các con, thì khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Con có bổn phận kính yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, lắng nghe lời khuyên bảo của cha mẹ,giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình 
  • B. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ 
  • C. Nghiêm cấm các con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ 
  • D. Cả A,B,C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1