YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ủy ban Dân tộc là cơ quan nằm trong cơ cấu của cơ quan nào Việt Nam đây:

  • A. Hội đồng dân tộc
  • B. Chính phủ
  • C. Quốc hội
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA