ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hàng năm Chính phủ chọn tháng nào là tháng an toàn giao thông: 

  • A. Tháng 3
  • B. Tháng 5
  • C. Tháng 9 
  • D. Tháng 12
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1