• Câu hỏi:

  Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế:

  • A. Vợ của người chết
  • B. Con nuôi của người chết
  • C. Em ruột của người chết
  • D. Câu A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC