ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là thuộc tính của pháp luật:

  • A. Tính quy phạm phổ biến
  • B. Tình phù hợp với quy luật khách quan
  • C. Tính cưỡng chế
  • D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1