YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt giữa Bộ máy nhà nước XHCN và Bộ máy nhà nước tư sản là: Bộ máy nhà nước…

  • A. XHCN không có cơ quan hành pháp
  • B. Không có cơ quan tư pháp
  • C. XHCN không tổ chức theo nguyên tắc phân chia quyền lực
  • D. Không có cơ quan tư pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA