ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng bao nhiêu lần trong thực tiễn đời sống:

  • A. Một lần
  • B. Hai lần
  • C. Nhiều lần
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1