• Câu hỏi:

  Cơ quan được xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động xét xử của Tòa án:

  • A. Tòa án
  • B. Công an
  • C. Viện kiểm sát
  • D. Cơ quan thanh tra Nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC