ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các quyết định áp dụng pháp luật có thể được ban hành bằng hình thức: 

  • A. Bằng miệng
  • B. Bằng văn bản
  • C. Có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1