YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:

  • A. Trách nhiệm hành chính.
  • B. Trách nhiệm hình sự.
  • C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự.
  • D. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA