ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nước pháp quyền là:

  • A. Pháp luật là đạo đức tối thiểu
  • B. Đạo đức là pháp luật tối đa
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Tinh thần thượng tôn pháp luật

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1