ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau
  • B. Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại
  • C. Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện chức năng đối nội
  • D. Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối ngoại
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1