YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thủ tướng chính phủ có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Nghị định, quyết định 
  • B. Nghị định, quyết định, chỉ thị
  • C. Quyết định, chỉ thị, thông tư 
  • D. Quyết định, chỉ thị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ⇒ A. Thủ tướng chính phủ chỉ ban hành nghị định, quyết định.

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA