ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan quản lý nhà nước địa phương Việt Nam là:

  • A. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương 
  • B. Hội đồng nhân dân các cấp
  • C. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương
  • D. UBND các cấp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1