YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ máy nhà nước Việt Nam có mấy hệ thống nhóm cơ quan nhà nước

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA