• Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu sau: Trách nhiệm pháp lí hành chính do ……áp dụng đối với cá nhân, tổ chức đã vi phạm pháp luật hành chính

  • A. Tòa án 
  • B. Viện Kiểm Sát
  • C. Công an
  • D. Cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC