YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quyền công tổ trước tòa là:

  • A. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật
  • B. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.
  • C. Quyền xác định tội phạm.
  • D. Cả a, b, c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA