ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quyền nào sau đây không phải là quyền nhân thân quy định trong chương III Luật dân sự 2005? 

  • A. Quyền được thông tin 
  • B. Quyền xác định lại giới tính 
  • C. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm 
  • D. Quyền được khai sinh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1