ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. SKPL là sự cụ thể hoá phần giả định của QPPL trong thực tiễn.
  • B. SKPL là sự cụ thể hoá phần quy định của QPPL trong thực tiễn.
  • C. SKPL là sự cụ thể hoá phần chế tài của QPPL trong thực tiễn. 
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1