YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Căn cứ phân định các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam là:

  • A. Căn cứ vào chủ thể các quan hệ xã hội
  • B. Đối tượng điều chỉnh và PP điều chỉnh
  • C. Căn cứ lĩnh vực chung hay riêng trong xã hội
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA