YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Sự biến là:

  • A. Những hiện tượng của đời sống khách quan xảy ra không phụ thuộc vào ý chí con người. 
  • B. Những sự kiện xảy ra phụ thuộc trực tiếp vào ý chí con người.
  • C. Những sự kiện xảy ra có thể phụ thuộc trực tiếp vào ý chí con người hoặc không phụ thuộc vào ý chí con người, tùy theo từng trường hợp cụ thể. 
  • D. Cả A, B và C đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA