ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các tổ chức sau đây, tổ chức nào không phải là pháp nhân:

  • A. Doanh nghiệp tư nhân
  • B. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
  • C. Công ty cổ phần
  • D. Ủy ban nhân dân các cấp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1