ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào đúng

  • A. QPPL mang tính bắt buộc chung.
  • B. Các quy phạm xã hội không phải là QPPL cũng mang tính bắt buộc chung.
  • C. Các quy phạm xã hội không phải là QPPL cũng mang tính bắt buộc nhưng không mang tính bắt buộc chung. 
  • D. Cả A và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1