ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992 thì Chủ tịch nước có quyền: 

  • A. Quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước
  • B. Lập hiến và lập pháp
  • C. Thay mặt nhà nước để quyết định mọi vấn đề đối nội và đối ngoại 
  • D. Công bố Hiến pháp, luật và pháp lệnh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1