• Câu hỏi:

  Phương pháp điều chỉnh ngành luật dân sự:

  • A. Quyền uy
  • B. Thương lượng 
  • C. Mệnh lệnh
  • D. Thỏa thuận bình đẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC