• Câu hỏi:

  Quyền công tố trước toà là:

  • A. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật
  • B. Quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân
  • C. Quyền xác định tội phạm
  • D. Cả a,b,c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC