• Câu hỏi:

  Cách thức, biện pháp mà Nhà nước tác động lên các quan hệ xã hội thông qua quy phạm pháp luật của ngành luật đó chính là:

  • A. Đối tượng điều chỉnh
  • B. Phương pháp điều chỉnh
  • C. Chế tài
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC