ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Về mặt cấu trúc, mỗi một quy phạm pháp luật:

  • A. Phải có cả ba bộ phận cấu thành: giả định, quy định, chế tài 
  • B. Phải có ít nhất hai bộ phận trong ba bộ phận nêu trên 
  • C. Chỉ cần có một trong ba bộ phận nêu trên
  • D. Cả A, B và C đều sai.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1