• Câu hỏi:

  Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

  • A. Hiệu lực về thời gian; hiệu lực về không gian
  • B. Hiệu lực về không gian; hiệu lực về đối tượng áp dụng 
  • C. Hiệu lực về thời gian; hiệu lực về đối tượng áp dụng 
  • D. Hiệu lực về thời gian; hiệu lực về không gian; hiệu lực về đối tượng áp dụng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Gồm ba hiệu lực: thời gian, không gian, đối tượng áp dụng

 

 

CÂU HỎI KHÁC