YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khái niệm không phải là bộ phận của quy phạm pháp luật:

  • A. Quy định
  • B. Chế định
  • C. Giả định
  • D. Chế tài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA