• Câu hỏi:

  Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là:

  • A. Các quan hệ vật chất
  • B. Các quan hệ tài sản
  • C. Các quan hệ nhân thân phi tài sản
  • D. Cả câu b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC