ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là:

  • A. Các quan hệ vật chất
  • B. Các quan hệ tài sản
  • C. Các quan hệ nhân thân phi tài sản
  • D. Cả câu b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1