• Câu hỏi:

  Chủ thể có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm:

  • A. Mọi công dân
  • B. Các cơ quan Nhà nước
  • C. Các tổ chức khác trong xã hội
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC