ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là sai:

  • A. Tài sản không có người nhận thừa kế thuộc nhà nước
  • B. Người không được quyền hưởng di sản thừa kế là người giả mạo di chúc
  • C. Tổ chức không được quyền thừa kế
  • D. Người thừa kế là người đã thành thai trước khi người để lại di sản chết
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1