ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam thì hệ thống hình phạt gồm: 

  • A. Hình phạt tù giam và các hình phạt khác
  • B. Hình phạt cơ bản và hình phạt không cơ bản 
  • C. Hình phạt chủ yếu và hình phạt không chủ yếu
  • D. Các hình phạt chính và các hình phạt bổ sung 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1