• Câu hỏi:

  Bồi thường thiệt hại là chế tài:

  • A. Dân sự
  • B. Hành chính
  • C. Kỷ luật
  • D. Hình sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC