ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính chất của hoạt động áp dụng pháp luật:

  • A. Là hoạt động mang tính cá biệt - cụ thể và không thể hiện quyền lực nhà nước.
  • B. Là hoạt động không mang tính cá biệt – cụ thể nhưng thể hiện quyền lực nhà nước.
  • C. Là hoạt động vừa mang tính cá biệt – cụ thể, vừa thể hiện quyền lực nhà nước.
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1