• Câu hỏi:

  Người có độ tuổi bao nhiêu trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm:

  • A. 18 tuổi trở lên
  • B. 20 tuổi trở lên
  • C. đủ 16 tuổi trở lên
  • D. 22 tuổi trở lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC