• Câu hỏi:

  Các chế tài áp dụng trong lĩnh vực lao động là:

  • A. Chế tài hình sự
  • B. Chế tài kỷ luật
  • C. Chế tài hành chính
  • D. Chế tài dân sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC