YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của Luật lao động thì người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết trong năm:

  • A. Tám ngày 
  • B. Chín ngày
  • C. Mười ngày
  • D. Nhà nước sẽ qui định số ngày nghỉ cho năm đó 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA