ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cấu thành của vỉ phạm pháp luật bao gồm:

  • A. Giả định, quy định, chế tài.
  • B. Chủ thể, khách thể.
  • C. Mặt chủ quan, mặt khách quan.
  • D. Cả b và c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1