• Câu hỏi:

  Cấu thành của vỉ phạm pháp luật bao gồm:

  • A. Giả định, quy định, chế tài.
  • B. Chủ thể, khách thể.
  • C. Mặt chủ quan, mặt khách quan.
  • D. Cả b và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC